top of page

用家心聲 - 目神護眼素

張太 - 46 歲

我的小朋友常專注電腦打機,怕他有近視散光,朋友介紹,給他每天服食,現在視力都很好,剛完成今年學童驗眼,也不用配帶眼鏡,會keep住比佢食。

李太 - 58 歲

我有黃斑問題,醫生說視力只會日漸轉差。朋友介紹食用目神,keep住食咗一年多,今次眼科覆診時,醫生說轉差情況不明顯,視力跟去年差不多。

馮生 - 52 歲

以為雙眼好敏感,容易流眼水,食咗三個月,現在感覺好多了。感覺老花也沒有之前咁嚴重。

陳小姐 - 32 歲

工作以電腦為主,以往下午三,四點眼睛就會好乾澀,食了三個星期,眼乾情況有很大改善,感覺眼睛冇咁攰同冇咁乾澀,頭痛都少了。

bottom of page